ทน.เชียงราย ต้อนรับ คณะตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐

17

26

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนภาคประชาชน กลุ่มองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตร์จารย์นพวรรณ์ ธรรมสิทธ์ รองคณบดีสำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมคณะตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ( รอบที่ ๒ )ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”โครงการการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมอุดมปัญหาเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน Learning Support Assistant” และร่วมสนทนากลุ่มกับบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.