นครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “คนรุ่นใหม่ไร้เหล้าปลอดบุหรี่”

10

11

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “คนรุ่นใหม่ไร้เหล้าปลอดบุหรี่”ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๓๓  คน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และทีมงาน Mango plus เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของปัญหาตระหนักถึงปัญหาของสิ่งเสพติด ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.