เปิด 6 หมู่บ้านต้นแบบเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

266

20170923_175133

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว” ตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยประชารัฐ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ,และสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางหลังเก่า)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา(23 ก.ย.60)

นางสาวศศิธร กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้มีภาพลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะเป็นผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยประชารัฐซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าไปพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย โดยปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

ด้านนายทวีศักดิ์ พลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียงราย กล่าวว่า หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน ในด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมีศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิเช่น บ้านศรีดอนชัยหมู่ที่ 7 ,12 ,14 ,และ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพี่น้องไทลื้อ มีผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นชุมชนที่มีพี่น้องชาวอีสานอพยพมาอยู่ จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวอีสานกับชาวล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองน่าศึกษาและน่าไปท่องเที่ยวโดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ผ้าทออีสานและเสื่อ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 และ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำพุร้อน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น สปาและน้ำแร่มีศิลปะวัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวย งาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม

บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เป็นชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการกำจัดและนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้หลักการ Zero Waste อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น่าศึกษาค้นคว้า บ้านป่ายางหมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เป็นชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีพืชผักที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหมู่บ้านมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 2 ,3 และ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “วันเดียวเที่ยวท่าสุด” มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือถ้ำบ้านผาตอง การแกะสลักไม้วิถีชีวิตชนบท ของสล่า “คำจันทร์ ยาโน ” “หนองแสล๊บ “หนองน้ำธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบตำบลท่าสุด อีกทั้งเป็นตำบลที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยทั้ง 6 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงสร้างที่จำเป็น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
***สำหรับงานวันนี้นอกจากเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วอย่างมีการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 6 นายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงสำหรับงานวันนี้นอกจากเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วอย่างมีการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้งหมดหมู่บ้านการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนดีเด่นและผลผลิตการเกษตรอาหารเสริมอีกจำนวน 50 บูท การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากห้างร้านเอกชนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริษัทประชารัฐส่งเสริมอีก 5 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดชุมชนต้นแบบในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)หลังเก่า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.