“โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย”

6

23

วันเสาร์ ที่23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
“โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย” ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทัศนคติในการทำงาน” และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระรัตนมุนี ปุณณมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.