คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดเฮือน เยือนเฮา สามัคคีวิทยาคม พร้อมรับ ปรับเท่าทันสู่สังคมยุค Digital”

7

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดเฮือน เยือนเฮา สามัคคีวิทยาคม พร้อมรับ ปรับเท่าทันสู่สังคมยุค Digital” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เครือข่ายการศึกษา องค์กรและชุมชน พร้อมทั้งให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.