มฟล. จัดอบรมผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในกลุ่มประเทศ CLMVT ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย

17

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT พร้อมด้วยคู่ค้าในตลาดโลกหลักสูตร “ติดอาวุธธุรกิจสมุนไพรใน CLMVT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ CLMVT ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืช มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ ส่งผลให้กลุ่มประเทศ CLMVT มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าสมุนไพร การที่ประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางของกลุ่มประเทศ CLMVT การพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของไทยถือว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรและสร้างรายได้ให้ประชาชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMVT

“สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการเสนอแนะและจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของประเทศแบบบูรณาการเล็งเห็นถึงความจำเป็นของสมุนไพรในกลุ่มประเทศ CLMVT ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิตสมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในเชิงคุณภาพปริมาณและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อรองรับตลาดเป้าหมาย ตลอดจนนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของโครงการอบรมดังกล่าว” รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรและธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร ยาสมุนไพรและการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ ประการแรกเชียงรายและภูมิภาค CLMVT มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายในการใช้ยาสมุนไพรและการใช้สมุนไพรซึ่งสามารถค้นคว้าปลดล็อกและแปลเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ประการที่สองภูมิภาคของเรามีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติเนื่องจากเป็นที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจากปลายน้ำถึงต้นน้ำเพื่อความมั่งคั่งในภูมิภาคของเรา ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารสกัดจากสมุนไพรประมาณ 180 พันล้านบาทหรือ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สปา ยาแผนโบราณไทย อาหารสัตว์ และยาฆ่าแมลง ผมเชื่อว่าในประเทศ CLMV ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นหากศักยภาพนี้ได้รับการปลดล็อคไม่เพียงแต่ที่เราสามารถทดแทนการนำเข้าของเราแล้วเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และประการที่สามประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรลดการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมลง ในขณะที่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรในท้องถิ่นการสร้างงานและลดการอพยพย้ายถิ่นฐาน แม้ว่าจะพบว่ายังคงมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงเกษตรกรในท้องถิ่นกับตลาด

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มฟล. ได้สร้างและรวบรวมความรู้ทักษะและความพร้อมด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรและธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสมุนไพรหลากหลายชนิด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ดำเนินการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พืชสมุนไพรและสมุนไพร มีการจดสิทธิบัตรจำนวนมากพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์และต้นแบบได้รับการพัฒนาโดยโรงงานนำร่องของ มฟล. เพื่อผลิตยาสมุนไพรและเครื่องสำอางแบบดั้งเดิม มีการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจสมุนไพร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.