อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโดจังหวัดเชียงราย

18
วันที่ 15 ก.ย.63 นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในฐานะนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ฝึกสอน ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือ ระห่วางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโดเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดเทคนิคกีฬายูโดได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับ การอบรมได้รับเกียรติจากสถาบันยูโด โคโดกัน ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ได้รับความเชื่อถือจากนักยูโดนานาชาติ ซึ่งเป็นนักยูโดสายดำระดับ 7 ถ้วย มาเป็นผู้ฝึกสอนในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.