สำรวจความพึงพอใจระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงรายระยะที่3

305

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมสำรวจความคิดเห็นกับกรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยเฉพาะเขตชุมชนที่มีความหนาแน่น ในโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอนุชิต อุทาสี ตัวแทนกรมโยธาธิการ ร่วมประชุมกับชาวชุมชนเกาะทอง ชาวชุมชนวังดินและชาวชุมชนร่องร่องปลาค้าว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนศักยภาพของเมือง รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.