พิธีสืบชะตาหลวง รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย

49

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสืบชะตาหลวง “รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี” ในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 “2003 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สา พระธาตุดอยตุง” โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ลานพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อและศรัทธาของชาวล้านนา

สำหรับพิธีสืบชะตาหลวงเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนา ที่มีความเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคล ต่ออายุและขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบุคคล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมจากลัทธิพราหมณ์ โดยได้นำมาผสมผสานกับพิธีกรรมของพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน สำหรับพิธีสืบชะตาหลวง “รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี” ในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากพิธีเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบาเจ้าศรีวิไชย” โดยได้จัดพื้นที่เฉพาะให้คนเกิดปีกุนได้ประกอบพิธีสมาทานศีลอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งพระธาตุดอยตุงถือเป็นพระธาตุประจำปีกุน แต่ชาวปีนักษัตรอื่นก็สามารถร่วมสืบชะตาได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี ด้วยมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดจรรโลงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล ด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน มานะ เสียสละ เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนพระบรมธาตุดอยตุง โดยยึดเหนี่ยวให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายและล้านนาทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นฐานเชื่อมโยงให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ตลอดทั้งความเจริญงอกงามด้านจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.