วช.นำนักวิจัยจากอาเซียนถกปัญหาที่เชียงราย

11

1.

วันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องดอยคุง โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เขตเทศบาลนครเชียงราย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม First Meeting of ASEAN Research Councils on an Initiative for Information Sharing and Research Networking in the ASEAN Region มีผู้แทนสภาวิจัยและหน่วยงานด้านการวิจัย จากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวม 30 คน และผู้สังเกตการณ์จากประเทศอินเดีย แคนนาดา เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมแบ่งปันความรู้จากงานวิจัยในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งการนำผลงานของแต่ละประเทศที่ค้นพบมาขยายผลหรือใช้กับประเทศอื่น นำไปสู่ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้กันได้อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา

 

นายแพทย์ สุทธิพร กล่าว่า ได้ร่วมกับสภาวิจัยฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย มาตั้งแต่ปี 2554 ในโครงการด้านการพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคม โดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอาเซียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือก้าวต่อไปของสภาวิจัยและหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยของประเทศในอาเซียนและสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้การวิจัย สนับสนุนงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านการวิจัยและเทคโนโลยี (ASEAN COST) ในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 รวมทั้งการหาวิถีทางที่จะทำให้มีการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม อันเป็นคำขวัญของอาเซียน โดยการนำความรู้ทางวิชาการและข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปช่วยประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การประชุมครั้งที่ 2 จะจัดในกรุงมะนิลา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะเชิญผู้แทนจากอีก 6 ประเทศที่เหลือเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม.

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.