มฟล.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 2,000 คน

84

IMG_6650

 

surakeat

 

 

มฟล. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันนี้ (10 ก.พ. 2557) ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์-สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,144 คน

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ก.พ. 2557) มฟล.  จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,144 ราย แบ่งเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 14 คน หลักสูตรมหาบัณฑิต 283 คน และหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 1,847 คน นอกจากนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ส่วนอีก 1 ราย ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้จัดพิธีมอบไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ณ เนย์ปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 
ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลายในที่นี้ คงมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานเช่นเดียวกับความสำเร็จในการศึกษา ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงคุณธรรมห้าประการที่เป็นกำลังเกื้อหนุนให้บุคคลบรรลุถึงความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ประการแรกคือความมีศรัทธาเชื่อมั่นในงานที่ทำ ว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ มีคุณค่า ทั้งแก่ตัวผู้ที่ทำงานนั้นและแก่สังคมส่วนรวม ประการที่สอง คือความอุตสาหะพากเพียรที่จะทำงานให้ตลอดต่อเนื่องจนสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ประการมี่สาม คือความมีสติรู้ตัว ระมัดระวังการกระทำของตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้ประมาทพลาดพลั้งจนงานเสียหายได้ ประการที่สี่ คือความตั้งใจอันมั่งคงแน่วแน่อยู่ในงาน ไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ทำ ประการที่ห้า คือ ปัญญารู้ชัดในงานและวิธีที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรมทั้งห้าประการนี้ เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน และเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ เช่น ความศรัทธาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเพียรพยายาม ต้องอาศัยสติกับปัญญาที่จะพิจารณาวินิจฉัยจนบังเกิดเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง และสติกับปัญญานั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างชัดแจ้ง แล้วตั้งใจพยายามสร้างเสริมให้มีครบถ้วนทุกประการ จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในการประกอบกิจการงานได้ดังที่ปรารภปรารถนา ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘จากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริง’ ซึ่งประกอบไปด้วยวิจัยที่น่าสนใจ ดังนี้ แสงแห่งปัญญา, ข้าวไทย พืชมหัศจรรย์, เรื่องของสับปะรด, จากเห็ดป่าสู่เห็ดบ้าน, สมุนไพรไทย:จากผักพื้นบ้านสู่ยารักษาโรค, เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ:โครงการป่าตึง, เชียงของ เมืองแห่งสุนทรียะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง, กฎหมายสู่ชุมชน, มิติใหม่ของการผลิตแพทย์, MFU:University in the Park และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.