ฉก.ม.3 มอบรางวัล อปท.ชายแดน ดีเด่น ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง‏

93

IMG_1181

 

ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รองผู้บังคับหน่วยกิจกรมทหารม้าที่ 3กองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อปท.ดีเด่น โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองในระยะเร่งด่วน ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557

พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รองผู้บังคับหน่วยกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง กล่าวว่า กองกำลังผาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดชายแดน 23 อำเภอ และแบ่งมอบให้กับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา รวม 8 อำเภอชายแดน

รองผู้บังคับหน่วยกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง กล่าวต่อไปว่า ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคม ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียน และแนวยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และแนวคิดหลักค่านิยม 12 ประการ ของคณะ คสช. เข้ามาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะสานต่อโครงการ และระยะพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สำหรับในระยะแรกนี้มี อปท.ที่ได้รับการประเมินผลงานในระดับดีเด่นทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย อบต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เทศบาลเวียงพางคำ อ.แม่สาย อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เทศบาลครึ่ง อ.เชียงของ เทศบาลม่วงยาย อ.เวียงแก่น อบต.ตับเต่า อ.เทิง และ อบต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

“รางวัลในวันนี้ไม่ใช่การบอกว่าชุมชนไหนดีกว่าชุมชนไหน แต่เป็นรางวัลการบริหารจัดการชุมชนของทุกคน และวิธีการทำงานร่วมกันภายในชุมชนมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีของชุมชนตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มีประสิทธิภาพ เพราะบางครั้งใช้เครื่องมือตัวเดียวกัน แต่ใช้วิธีการที่ต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เหมือนกัน”พ.อ.ทรงยศ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.