สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มฟล. ประจำปีการศึกษา 2556

26
10487583_788285957931357_3814880150027322821_n
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มฟล. ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,721 ราย ในวันที่ 2 กพ.2558
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ก.พ.2558) มฟล. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,721 ราย ทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
โดยปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ จำนวน 4 รายได้ ได้แก่ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล สาขาวิชานิติศาสตร์, นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์, นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี สาธารณสุขศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีบัณฑิต 2 ราย ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก นั่งรถเข็นวีลแชร์และใช้เครื่องช่วยเดิน ซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรให้โดยไม่ต้องยืนขึ้นรับปริญญาบัตร ยังความปลาบปลื้มปิติ แก่บัณฑิตอย่างล้นพ้น
            ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
…บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น ความปรารถนาดังกล่าวจะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสำคัญ ได้แก่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นสิ่งตรงข้ามกับความโอ้อวดถือดีและความหยิ่งยโส กล่าวคือ เป็นการวางตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่เป็นจริง ไม่ยกตนให้สูงเกินจริงและกดข่มผู้อื่น หากยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่ฐานะและบุคคล ด้วยเหตุนี้ ผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงได้รับความรัก ความนับถือ และความยกย่องชื่นชมจากบุคคลทุกฝ่าย ทำให้การร่วมมือประสานงานกันเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น และเป็นผลดีแก่การปฏิบัติงานโดยส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็น ผู้มีปรกติอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากต่อไปในวันข้างหน้า
…ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้  ประสบความสุขสวัสดี  พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”
ในการนี้ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส พระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.