วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )

25

TOM_8542

 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ( ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย ) คณะผู้บริหารเทศบาล     ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกอปพร.ดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ เสียสละ  อุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน จำนวน ๖๔ ชุมชน ระดับเขต ๔ เขต และร่วมพิธีเดินสวนสนามของสมาชิก       อปพร. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูความสำคัญของสมาชิก  อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.