ตม.อบรมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ชายแดน  

1
เวลา 13.30 น.วันที่ 25 พ.ค.58 ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้เรื่องของการป้องกันป้องกันและปราบปรามการค้มนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยมี นายศักดิ์ชาย วงค์กนิษฐ์ นายอำเภอเชียงของ  นายกเทศบาลตำบลเวียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงของ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร.กลุ่มผู้ประกอบการรถและเรือยนต์รับจ้าง ประมาณ 300 คนเข้าร่วมการอบรม
พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.กล่าวว่า จ.เชียงราย ด้าน อ.เชียงของ เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายมิติมีแนวพรมแดนทั้งที่เป็นอาณาเขตติดต่อและแนวพรมแดนที่เป็นแม่น้ำแบ่ง กั้นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยและเชื่อมโยงไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านแม่น้ำโขงและเส้นทางR3Aด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการสัญจรไปมาระหว่างกันทำให้ที่ผ่านมานอกจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจรข้ามแดน การค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนอันสำคัญแล้วพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวยังประสบปัญหาการลักลอบกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันมีส่วนทำให้เกิดกระบวนการแสวงประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ปัญหาการกระทำผิดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกัประเทศในเส้นทางR3Aในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์และอาชญากรรมทร่แอบแฝงเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเจรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอบรมและขอความร่วมมือกับภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวหรือกลุ่มกระบวนการที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาที่เข้ามาแอบแฝงในพื้นที่เพื่อก่ออาชกรรมในรูปแบบต่างๆโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์อำเภอเชียงของ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ สถานการณผ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย แนวทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความสำคัญของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวด่วน hotline 1178 ไว้เพื่อรองรับการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ24ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.