มฟล.ติว นศ.อุตสาหกรรมเกษตร รู้ ‘มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน’ 

33
Main_0_20140206-095647
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในหัวข้อ ‘มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน’ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ วิทยกรโดย ดร.วิรัชนี โลหะชุมพล นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา โดย ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. ในฐานะผู้จัดการบรรยายดังกล่าวเปิดเผยว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับเออีซีจึงจัดการการบรรยายนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพและมาตรฐานที่จะส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมถึงข้อกำหนดสำคัญในกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร และมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อไทย กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายอาหารญี่ปุ่น กฎหมายอาหารสหรัฐอเมริกา การกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการประกาศรับรองมาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารแล้ว จำนวน 40 รายการเกษตรอินทรีย์ การกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้าง และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า คือผักและผลไม้  สัตว์น้ำ (กุ้ง) แล้ว สำหรับกลุ่มปศุสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดทำความตกลงยอมรับร่วม เพื่อยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศสมาชิกอื่นว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ต้องมีการตรวจซ้ำอีก ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค เป็นต้น โดยหวังให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนต่อไป รวมถึงการประกอบอาชีพในทางอุตสาหกรรมเกษตรในได้อนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.