มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) สรุปความสำเร็จการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ”

23

SAM_9407

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

สรุปความสำเร็จการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ”

พบปีนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่รณรงค์ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) จับมือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชุมชนในจังหวัดพื้นที่รณรงค์ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก ร่วมดำเนินการตามแนวทางที่แต่ละชุมชนร่วมกันคิดเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยเป็นที่น่ายินดีว่า ในพื้นที่รณรงค์ทั้ง 3 จังหวัด มีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0%

 

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ผลการสำรวจทำให้เรามั่นใจว่า แนวคิดในการให้ชุมชนเป็นผู้พัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเอง ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่พื้นที่รณรงค์ของโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ” ใน จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงรายมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0% ในขณะที่พื้นที่ใหม่ที่ มปอ. เพิ่มเริ่มรณรงค์ในปีนี้ที่ จ.พิษณุโลก ก็มีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0% เช่นเดียวกัน

 

“ตลอดช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มปอ. ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) ลงพื้นที่ชุมชนใน 3 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนวางมาตรการชุมชนเพื่อกำหนดแผนในการลดการเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบของคนในชุมชน ซึ่งพบว่าแต่ละชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม โดยหันมารู้จักดื่มอย่างรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกันได้ อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของแนวคิดการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้” นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ กล่าว

 “การรณรงค์ในแต่ละปีนั้น มปอ. สามารถดำเนินการได้เพียงไม่กี่ชุมชนต่อปี ทั้งที่มีพื้นที่รณรงค์เป้าหมายอีกมากที่ทางเราอยากเข้าไปสร้างโมเดลชุมชนต้นแบบด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบดังเช่นที่เราทำสำเร็จแล้วในเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนในการขยายพื้นที่รณรงค์ในปีต่อๆ ไป มปอ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจร่วมสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ร่วมกับเรา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-308-0039นางสาววลี กล่าวเสริม

 

SAM_9579

ทั้งนี้ โครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ เป็นโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของ เมาไม่ขับ และสร้างให้เกิดจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับ อีกทั้งยังเสริมสร้างในคนในชุมชนได้แสวงหาแนวทาง ในการระดมความคิดเห็นและวางแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละชุมชนเพื่อร่วมลดอุบัติเหตุจาก การเมาแล้วขับในชุมชนของตนเอง โดยในปีนี้ได้เลือกพื้นที่รณรงค์รวม 19 ชุมชน ประกอบด้วย 

ชุมชนบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

                – ชุมชนบ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

                – ชุมชนบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                – ชุมชนบ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                – ชุมชนบ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

                – ชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                – ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                – ชุมชนบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                – ชุมชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                – ชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                – ชุมชนบ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ชุมชนบ้านอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                – ชุมชนบ้านคลองมหาดไทย หมู่ที่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                – ชุมชนบ้านอรัญญิก (สะพานสาม) หมู่ที่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                – ชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                – ชุมชนบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                – ชุมบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.