อบจ.เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

12

1

วันที่ 25 มิ.ย.59 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559” โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เพื่อให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการรับมือเมื่อเกิดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ ปภ. เขต15 เชียงราย โยธาธิการและผังเมือง คณะครูฝึกจาก อปท. จังหวัดเชียงราย โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.