เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัยดึงโรงเรียน-รพ.เน้นส่งเสริมการเกษตร

6
3
เวลา 09.00 น.วันที่ 29 เม.ย.60 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดเวที “สานพลังเพิ่มความเข้มแข็งภาคเอกชนสนับสนุนประชารัฐขับเคลื่อนวาระ จ.เชียงราย เมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนา” (Lanna Green Tourism Network) โดยมีนายกิตติ ทัศสกุล กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นำคณะภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยภายในงานมีนิทรรศการผลผลิตอาหารปลอดภัย จัดแสดงและจำหน่าย
หลังจากที่ได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พื่อขับเคลื่อนวาระ จ.เชียงราย ระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย จำกัด และโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากนั้นได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคแหล่งทุน เสริมสร้างความร่วมมือประชารัฐเชียงราย” โดยมีวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ชมรมธนาคารเชียงราย ผู้แทนธนาคารเอสเอ็มอีเชียงราย สรรพกร จ.เชียงราย เกษตร จ.เชียงราย เข้าร่วม
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ าตามแนวทางประชารัฐจะมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนคิดค้นการพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้วรัฐให้การสนับสนุนไม่ใช่มุ่งเน้นใช้งบประมาณที่คิดมาจากด้านบนเป็นหลัก ดังนั้นจากเดิมที่มีการใช้งบประมาณผันจากด้านบนสู่ภาคประชาชน 90% ก็จะลดลงเหลือเพียง 60-70% ทำให้งบประมาณเกิดขึ้นในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 30-40%  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจึงควรคิดหาวิธีการทำแผนเพื่อการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นโดยรัฐจะให้การสนับสนุน สำหรับกิจกรรมในครั้งมุ่งเน้นให้เป็นไปตามวาระจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอยู่ 6 ข้อหนึ่งในนั้นคือการมุ่งให้เชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งกิจกรรมของเครือข่ายที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขตรงกับของวาระจังหวัด โดยเชียงราย มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่กว่า 70-80% ของประชากรทั้งหมด หวังว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในจังหวัดจะร่วมกันหาซื้อวัสดุดิบ พืชผลทางการเกษตรและอื่นๆ จากกลุ่มเกษตรเพื่อขยายเป็นเครือข่ายเกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.