ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับรางวัล 2 ประเภทดีเด่นหน่วยงานประจำปี 2559-2560

27

S__6939000

 

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ทีมงานศูนย์ฯ เข้ารับมอบรางวัลดีเด่นด้านการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/เทียบเท่า ประจำปี 2559 และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ “สค. องค์กรแห่งการพัฒนา” พร้อมทั้งมอบรางวัลการพัฒนาองค์การแก่หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้านการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมี นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 80 คน
นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีการวางแผน และกำหนดทิศทางในการทำงานพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการสำคัญที่ทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การและเป็นที่ยอมรับ คือ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Awards: PMQA) โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ และการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานมอบรางวัลการพัฒนาองค์การแก่หน่วยงานในสังกัด สค. ในวันนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างสารสัมพันธ์ และแสดงพลังที่จะพัฒนาองค์การร่วมกัน โดยมีการมอบรางวัล 2 ประเภท รวม 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานด้านการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/เทียบเท่า ประจำปี 2559 ที่มีผลคะแนนการประเมินระดับสูงสุด จำนวน 4 รางวัล และรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล ซึ่งรางวัลเหล่านี้มีคุณค่าต่อจิตใจของทุกคนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น เพราะทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจร่วมกัน อีกทั้ง รางวัลเหล่านี้ ยังเป็นรางวัลที่ช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของ สค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นกลไกในการปรับปรุง พัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
“การพัฒนาองค์การ หรือการบริหารจัดการองค์การให้เป็นระบบ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือ “คน” ซึ่งนั่นก็คือ บุคลากรของ สค. ที่จะเป็นผู้คิดค้นและดำเนินการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย
นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ข่าว /ภาพ รายงาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.