นครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข”

4

4-2

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข” ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู โดยโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งดำเนินการใน ๖๔ ชุมชน และแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๕ โซน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.