เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

กิจกรรมBigCleaningDayสะอาดสู้Covid2019สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง…

องค์การยูเนสโกโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC…