มฟล. นำนักศึกษาทุน กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขวันเด็ก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา นำนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา…