พิธีมอบเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา…

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์”…

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์…

ร่วมพิธีเปิด…

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…