เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงรายเฝ้าระวังตรวจเศษไม้ขวางทางน้ำเร่งเปิดทางน้ำระบายลงน้ำกก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน…

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…