เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ…

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน…

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งทำความสะอาดหลังน้ำกกล้นตลิ่งสวนสาธารณะนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศโกมลธง…

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ปริมาณน้ำกกล้นตลิ่งเทศบาลนครเชียงรายเร่งดำเนินการผันน้ำพร้อมแจกกระสอบทราย

เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน…

เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน…

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…